Hop til indhold

Foreslået problemstilling

Tværfagligt problemorienteret projektarbejde til fagene dansk, samfundsfag og historie.

De forbrydelser, som IS har udført mod yazidifolket, har fællestræk med andre folkedrab i verdenshistorien. Forfølgelsen af og forbrydelser mod et mindretal alene på grund af deres religion er sket flere gange tidligere i forskellige lande.

Hvordan kan konflikten mellem Yazidi og IS beskrives? Hvilke fællestræk og forskelle er der mellem IS forfølgelser af Yazidi og Hitlers parti NSDAP’s systematiske forfølgelse af bl.a. jøderne? Hvad skete der efter Holocaust, som skulle give de undertrykte og forfulgte retfærdighed? Hvilke handlinger kan gøre at yazidibefolkningen får følelsen af retfærdighed? Hvordan vurderer I muligheden for, at disse handlinger vil ske?

Specifikke mål i relation til Fælles mål for fagene samfundsfag, dansk og historie 7.-9. klassetrin

Færdighedsmål fra Fælles Mål:
Eleven kan …
Specifikke faglige mål:
Eleven/gruppen …
Samfundsfag
diskutere kulturs betydning for individer og grupper

diskuterer kulturelle forskelle, som IS anvender til at legitimere/’lovliggøre’ deres handlinger over for Yazidierne

beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data

beskriver de uretfærdigheder der er blevet og bliver begået mod yazidifolket ud fra tv-dokumentarer med brug af begreber understøttet af grundmaterialer

identificere, formulere og  gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problem- stillinger

undersøger ligheder i samfundsmæssige forhold, der kan have udløst nazisternes forfølgelse af jøder og IS forfølgelse af Yazidi.

formidle resultater af en gennemført undersøgelse

formidler besvarelsen af deres problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål gennem fremstillingen af et produkt

Dansk
kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst

vurderer kritisk udsagn fra tv-dokumentarer om overgrebene mod yazidifolket

vurdere tekstens afsender og målgruppe


vurderer afsender-modtagerforhold i anvendte tekster til analyse af overgrebene mod Yazidi  

sammenfatte informationer fra flere tekster


sammenfatter information fra tv-dokumentarer og materiale fundet på nettet, for at kortlægge Yazidi/IS-konflikten

argumentere og informere

informerer resten af klassen om resultatet af undersøgelser og analyser og argumenterer for de dragne konklusioner

kildekritisk vurdere  bruger- og ekspertproduceret indhold

anvender kildekritik i forhold til anvendte materialer uanset genre

iagttage udtryk for holdninger i sprog

identificerer ord, begreber og brug af sprog, der direkte og indirekte røber sprogbrugerens holdninger

organisere samarbejde om fremstilling

samarbejder og bidrager ligeligt til at organisere arbejde på vej mod fremstilling af et afsluttende produkt

disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet

har øje for hovedbudskabet i produktet og disponerer og layouter stof hensigtsmæssigt ud fra dette

respondere på forholdet mellem produktion og genre

deltager i responsgivning på andre gruppers produkter og vurderer den valgte genres fordele og ulemper i relation til de pointer grupperne gerne vil fremhæve

Historie
udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger

inddrager relevante historiske kilder om Holocaust, for at belyse ligheder og forskelle til IS forfølgelse af Yazidi

målrettet læse historiske kilder og sprogligt  nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger

redegør for hvad der kan være godt,  henholdsvist mindre godt ved at drage sammenligninger mellem IS forfølgelse af Yazidi og Holocaust som historisk begivenhed

redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

argumenterer for foreslåede handlinger i forhold til den forfulgte yazidi-befolkning med baggrund i viden om historiske handlinger i forbindelse med Holocaust samt vurderer relevansen af denne parallelisering

Sidst opdateret: 27. oktober 2021