Hop til indhold

I februar 2016 vedtog Europaparlamentet en resolution om IS' overgreb på yazidi-befolkningsgruppen og andre minoriteter i Iraq og Syrien.

Her er et uddrag af resolutionen (vores fremhævelse):

Europaparlamentet …

  1. gentager sin kraftige fordømmelse af det såkaldte ISIS/Da’esh og dets frygtelige menneskerettighedskrænkelser, som udgør forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den International Straffedomstol (ICC), og minder om, at der bør træffes foranstaltninger for, at FN’s Sikkerhedsråd anerkender disse som folkedrab; er dybt bekymret over, at denne terrorgruppe målrettet forfølger kristne (kaldæere, syrere, assyrere, melkitter, armeniere), yazidier, turkmenere, shiitter, shabaker, sabeanere, kakkaier og sunnier, som ikke er enige i deres fortolkning af islam, som led i dens forsøg på at udrydde alle religiøse mindretal fra de områder, den kontrollerer;
  2. mener, at forfølgelse, grusomheder og internationale forbrydelser udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; understreger, at det såkaldte ISIS/Da’esh begår folkedrab mod kristne og yazidier og andre religiøse og etniske mindretal, der ikke er enige i det såkaldte ISIS/Da’eshs fortolkning af islam, og at dette derfor nødvendiggør handling i medfør af De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948; understreger, at de, som af etniske eller religiøse årsager forsætligt konspirerer om, planlægger, tilskynder til, begår eller forsøger at begå, er meddelagtige i eller støtter grusomheder, bør stilles for en domstol og retsforfølges for krænkelse af folkeretten, særlig krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;
  3. opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab, der blev undertegnet i Paris den 9. december 1948, og i andre relevante internationale aftaler, navnlig EU’s medlemsstater, til at forhindre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab på deres territorium; opfordrer indtrængende Syrien og Irak til at anerkende Den Internationale Straffedomstols kompetence;
  4. opfordrer indtrængende medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd til at støtte en henvisning fra Sikkerhedsrådet til Den Internationale Straffedomstol med henblik på at efterforske krænkelser begået i Irak og Syrien af det såkaldte ISIS/Da’esh mod kristne, yazidier og religiøse og etniske mindretal;
  5. opfordrer indtrængende hver af de kontraherende parter i De Forenede Nationers konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab fra 1948 og i andre internationale aftaler om forebyggelse af og straf for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, og navnlig de kompetente myndigheder i lande – og deres statsborgere – som på nogen måde støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse forbrydelser, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til konventionen og andre internationale aftaler;
  6. opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder i sådanne lande, som på nogen måde direkte eller indirekte støtter, samarbejder om eller finansierer eller er meddelagtige i disse krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, til fuldt ud at opfylde deres retlige forpligtelser i henhold til folkeretten og til at standse denne uacceptable adfærd, som forårsager alvorlig skade på det irakiske og syriske samfund og i alvorlig grad destabiliserer nabolandene og den internationale fred og sikkerhed;

Læs hele resolutionen (europarl.europa.eu).

Sidst opdateret: 14. september 2021