Hop til indhold

Samfundsfag

Samfundsfag som udgangspunkt for problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk

Se desuden forslaget til en Traditionel problemformulering.

Foreslået problemformulering - med problemet som drivkraft

IS’ forfølgelse af Yazidierne har haft store konsekvenser for Yazidisamfundet. Hvordan var samfundet omkring Sinjar organiseret, inden den 3. August 2014? Hvordan var det muligt for IS, at gennemfører en så voldsom forfølgelse af Yazidierne og hvad er IS’ argumentation for denne forfølgelse?

Hvilken rolle spiller FN og Menneskerettighederne i en situation under og efter forfølgelsen af et folkefærd? Hvilket lovgrundlag er der foren retsforfølgelse af IS og hvilken dokumentation kan hjælpe denne på vej?

Specifikke faglige mål i relation til læreplanen for Samfundsfag

Faglige mål: eleverne skal ... Specifikke faglige mål: eleverne ...
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser. kan identificere samfundsforandringer - her i Nordirak ifm. IS invasion og den nyindførte magtstruktur - samt dens konsekvenser for bestemte befolkningsgrupper, her Yazidierne, og IS’ begrundelser for forfølgelserne af dem.
forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. kan forklare IS’ forfølgelse af yazidierne og beskrive konsekvenser for den overlevende yazidi-befolkning.
forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. kan beskrive situationen for yazidierne i Nordirak under IS’ styre og hvorvidt Danmark kan eller har kunnet bidrage til opretholdelsen af menneskerettighederne overfor Yazidierne.
behandle problemstillinger i samspil med andre fag. kan sætte den samfundsmæssige udvikling i Irak i en historisk kontekst..
demonstrere viden om fagets identitet og metoder. kan anvende samfundsfaglige metoder til at analysere en konflikt.
forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser. kan kritisk anvende information fra vidneberetninger i film og sammenholde den opnåede viden med andre kilder, som fx international lovgivning i form af folkedrabskonventionen mv.
på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog. kan diskutere og argumentere for egne synspunkter for baggrunden bag udviklingen i Nordirak og IS' forfølgelse af yazidierne samt fremtidsperspektiverne for regionen.
Kernestof og supplerende stof Realiseret gennem arbejdet med
Sociologi
identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark. konflikt optrapningsmodellen i en overført sammenhæng med IS.
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. vidneberetninger og dokumentation om situationen ved Sinjar under IS styre.
Politik
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd. argumentationsgrundlaget for den kulturelle differentiering i befolkningen efter IS magtovertagelse og den medfølgende ophævelse af menneskerettigheder.
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. vidneberetninger om ophævelsen af menneskerettigheder på baggrund af en gruppes religiøse baggrund.
International politik
aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt. IS og andres rolle, heriblandt det internationale samfund, i forfølgelsen af yazidierne.
Metode
kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data. film, dokumenter og interviews om IS forfølgelse af yazidierne og arbejdet med at dokumentere denne.
komparativ metode og casestudier. dokumentation og vidneberetninger om IS forfølgelse af yazidierne fra d. 3. 8. 2014.

 

Sidst opdateret: 27. oktober 2021