Hop til indhold

Truth Hunter er et spil, hvor spilleren jagter sandheden om en fiktiv hændelse under belejringen af Mostar. Spilleren er Truth Hunter – TH. På sin vej gennem spillet møder TH både virkelige personer – myndighedspersoner og overlevere – og fiktive personer – fx den mistænkte Petar og en række personer, som hjælper TH i jagten på beviser.

Til at understøtte selve spillet er der udviklet en række spildokumenter. Disse kan printes og samles til en sagsmappe, hvor TH kan lave sine notater. Nogle korte grundtekster giver eleverne den nødvendige forforståelse inden spillet og giver baggrundsviden for at arbejde videre med krigen i Bosnien i forlængelse af spillet.

Det anbefales at eleverne spiller sammen to og to. Det giver mulighed for at skiftes til at sidde ved tasterne i selve spillet og til at skrive notater.

Efterfølgende foreslås det, at klassen arbejder ud fra elevernes egne undringer, spørgsmål og hypoteser, fx om hvordan freden bevares i Mostar, og hvordan byens ungdom i fremtiden får det bedst mulige liv. I dette arbejde er det vigtigt at eleverne kender til uproduktive og produktive spørgsmål, samt kan styre uden om de spørgsmål, der kan besvares med ja/nej eller enkeltord.

Konflikten er kompleks.I spillet kommer det let til at fyge med stedord og betegnelser på etniciteter. Derfor kommer forståelsen ikke straks, men snarere lige så stille, når eleverne får bearbejdet spillet og suppleret deres undren ved at læse flere tekster og se temaets film.

En undervisningsplan kan se således ud:

Lektion Overordnede formål Aktiviteter Mål for udvikling af kompetence
1 Opbygning af forforståelse for hvordan krigen i Bosnien havde og fortsat har konsekvenser for folk, der levede der. Læs artiklen om Aisa. Lad eleverne notere hvilke spørgsmål artiklen giver anledning til, fx Hvorfor må de flygte? Hvorfor siger de ikke, de er muslimer? Spørgsmålene skrives på post-it-sedler som sættes på tavlen. Kildearbejde: Eleverne formulerer spørgsmål, på deres vej mod at opstille historiske problemstillinger.

Kronologi og sammenhæng: Eleverne placerer krigen i Bosnien som historisk begivenhed i relation til deres egen tid.
2+3 Opbygning af forståelse af, hvordan områdets historie har udspillet sig og ledt til Aisas flugt. Se filmen Jugoslaviens sammenbrud på 5 minutter

Læs grundteksterne Forståelsen af etnicitet i Bosnien, Kort om Mostar og krigen i Bosnien og Tidslinje - fra 1. verdenskrig til Jugoslaviens sammenbrud.

Brug teksterne til at finde svar på så mange af klassens spørgsmål som muligt. Svarene kan sættes på tavlen under spørgsmålene.

Overvej i plenum, hvordan de sidste spørgsmål kan besvares, eller hvorfor de evt. ikke umiddelbart kan besvares.
Historiebrug: Eleverne opnår indsigt i hvordan Jugoslaviens historie og krigen i Bosnien har haft betydning for mennesker i landet, deres livsvilkår og det samfund, de lever i.

Kronologi og sammenhæng: Eleverne arbejder med forskellige typer af tidslinjer og oversigter.
4+5 Opbygning af forståelse for hvad der evt. kan gøres for at finde sandheden og opnå retfærdighed efter krigsforbrydelser. Lad eleverne spille Truth Hunter to og to. Undervejs skal spildokumenterne i sagsmappen udfyldes med noter.

Afslut med en opsamling og en nuancering af mulighederne for at finde sandheden og opnå retfærdighed, fx gennem et skema som viser både de mulige positive og negative konsekvenser af THs handlinger. 
Historiebrug: Eleverne lever sig ind i et scenarie, der bringer historiske hændelser og deres konsekvenser op til nutiden.
6+7+8 Anvendelse af forståelse for konflikten til at formulere en problemstilling om fx Mostars unges fremtid Gense evt. filmklippet fra spillet, hvor de unge fortæller om deres ønsker og håb for fremtiden.

Lad eleverne udarbejde problemstillinger, som de kan arbejde videre med i grupper.

Her kan det være en ide at se og læse flere af filmene og teksterne tilknyttet temaet, fx Hvad er fremtiden for Mostar? og Mostar skal være en by med et folk. Her kan det også være relevant at inddrage modeller, fx Konfliktnedtrapning, Retfærdighedsfølelse i konfliktløsning og Offertrekanten, som kan sige noget teoretisk om, hvad der kan være i spil i konflikter mellem folk eller grupperinger.
Kildearbejde: Eleverne udvælger kilder og anvender hensigtsmæssige læsestrategier i afkodning og tolkning af forskellige kildetyper.
9+10 Evaluering Eleverne udarbejder produkter, som formidler svarene på deres problemstillinger. De kan fx lave film, hvor de interviewer elever fra skolen i Mostar om 10 år, skriver en fremtidig tidslinje for, hvad der kommer til at ske de næste 10 år, skriver en artikel eller laver et rollespil, der omhandler Aisas barns liv, efter at det har etableret sig i Bosnien … Mulighederne er mange.

Inden selve arbejdet påbegyndes er det en god ide at blive enige om omfang, kvalitet osv.
Historiebrug/ Kronologi og sammenhæng: Eleverne udarbejder fortællinger, der viser deres forståelse af fortiden og afsæt for fremtiden.
11-12

Fremlæggelser Lad eventuelt en gruppe have ansvar for at have spørgsmål klar efter en anden gruppes fremlæggelser. Spørgsmålene kan fx uddybe baggrunden bag gruppens valg (hvorfor har I valgt at ...?) eller omhandle mulige alternative svar på problemstillingen (hvad ville der ske hvis …?). Kronologi og sammenhæng: Eleverne udtrykker forståelse for samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning gennem konstruktion af fremtidsscenarier og fortællinger.

Kildearbejde: Eleverne formidler og præsenterer deres tolkninger med forskellige udtryksformer.
Sidst opdateret: 27. oktober 2021